दिव्यांग सक्षमीकरण अभियान

(परिशिष्ठ अ)
सांगली मिरज आणि कुपवाड महानगरपालिका
दिव्यांग सक्षमीकरण अभियान
दिव्यांग व्यक्ती नोंदणी फॉर्म
आधार नंबर रजिस्टर आहे का पहा?
* फील्ड भरणे अनिवार्य आहे.
प्रथम आधार नंबर वेबसाईटला रजिस्टर आहे का पहावे
१. दिव्यांग व्यक्तीचे नाव * आडनाव   * नाव   *वडिलांचे/पतीचे नाव  
आईचे नाव * लिंग
२. *१) स्थानिक स्वराज्य संस्था
* २) महानगरपालिका   ३) प्रभाग समिती  
३) लोकसभा मतदारसंघ ४) विधानसभा मतदार संघ
५) जि.पं.गट ६) पं.स.गण
६) वार्ड क्र. ७) पिनकोड  
८) रहिवासी पत्ता  
३. शिक्षण
४. * आधार कार्ड क्रमांक
५. मतदान ओळखपत्र क्रमांक
६. मोबाईल क्रमांक    
७. पर्यायी दूरध्वनी क्रमांक
८. बँक खाते क्रमांक  
बँकेचे नाव   शाखा  
IFSC क्रमांक  
वार्षिक उत्पन्न
९. जन्मतारीख वय
१०. वय १८ वर्षाच्या वर असलेस नरेगा जॉबकार्ड काढले आहे काय ?
१०. वैवाहिक स्थिती
११. धर्म
१२. जात
१३. कुटुंब प्रमुखाशी नाते
अ) अपंग व्यक्तीच्या कुटुंबातील एकूण व्यक्तींची संख्या
१४. * अपंगत्वाचा प्रकार/प्रवर्ग
 
२) अपंगत्वाचा उपप्रकार/उपप्रवर्ग
 
१५. दारिद्रय रेषेखाली असल्यास यादीतील क्रमांक वर्ष
१६. जिल्हा वैद्यकीय मंडळ यांचा अपंगत्व दाखला आहे का ?
अ) दाखला क्रमांक
ब) दाखला दिनांक  
क) दाखल्याचा प्रकार
ड) दाखला नोंदणी
असल्यास अपंगत्वाची टक्केवारी
१७. एस.टी. प्रवास सवलत पास आहे का? अ) असल्यास क्रमांक
१८. रेल्वे प्रवास सवलत पास आहे का? अ) असल्यास क्रमांक
१९. उत्पन्नाचा स्त्रोत
२०. यापूर्वी कोणत्या शासन योजनेचा लाभ घेतला आहे का?
२१. अन्य संस्था किंवा संघटना यांचेकडून लाभ मिळाला आहे काय ? अ) असल्यास तपशील
२२. सेवा योजना कार्यालयात नोंदणी केली आहे काय ? असल्यास नोंदणी क्रमांक
२३. वैयक्तिक (स्वतःचे) शौचालय आहे का?
२४. स्वतःचे घर आहे का?
शासकीय योजनेतून घरकुल मंजूर आहे काय ?
असल्यास योजनेचे नाव असल्यास मंजूर वर्ष
नसल्यास घरकुल योजनेतून लाभ हवा आहे काय ?
स्वतःच्या नावावर जागा आहे का? असल्यास तपशील
२५. मतिमंद असल्यास १८ वर्षे पूर्ण होऊन पालकत्व प्रमाणपत्र घेतले आहे का?
पालकत्व असल्यास नाव पत्ता संपर्कध्वनी क्रमांक
२६. दिव्यांग व्यक्तीस कोणते उपचार सुरु आहेत काय ? असल्यास कोणते
२७. स्वावलंबन कार्ड काढले आहे काय ?   अ) असल्यास UDID क्रमांक  
२८. दिव्यांग व्यक्तीकडे समाज कल्याण विभागाचे ओळखपत्र आहे काय ?
२९. दिव्यांग साहित्याची आवश्यकता आहे का?
असल्यास कोणते साहित्य आवश्यक आहे का? इतर
३०. दिव्यांग व्यक्तीस दुर्धर आजार आहे काय ? अ) असल्यास कोणता
३१. दिव्यांग व्यक्ती विद्यार्थी आहे काय ? अ) असल्यास शैक्षणिक संस्थेचे नाव व शिकत असलेली इयत्ता
३२. अपंग व्यक्ती महिला असलेस बचतगट सदस्य आहे काय ?
३३. कला किंवा क्रीडा क्षेत्रात विशेष प्राविण्य आहे काय ?
३४. कुटुंबाच्या नावे शेतजमीन आहे काय ?
३५. महानगरपालिकेकडून अपेक्षित मदत
३६. महानगरपालिकेकडे दिव्यांग प्रमाणपत्राची प्रत सादर केली
३७. नजीकच्या काळातील दिव्यांग फोटो अपलोड करा  
३८. दिव्यांग प्रमाणपत्र अपलोड करा
३९. दिव्यांग जात प्रमाणपत्र अपलोड करा (असल्यास)
४०. वयाचा पुरावा अपलोड करा
४१. रहिवासी पुरावा अपलोड करा
४२. लॉगिन पासवर्ड  
सर्वेक्षण करणाऱ्याचे नाव हुद्दा मोबाईल क्रमांक  
 मी जाहीर करतो की, मी यापूर्वी वा सध्या केंद्र शासनाच्या किंवा राज्य शासनाच्या दिव्यांग सक्षमीकरन अंतर्गत योजनेचा समिकू मनपा व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही ठिकाणी नोंदणी केली नाही व या योजनेचा लाभ घेत नाही. असे आढळल्यास मी कायदेशीर कारवाईस पात्र आहे याची मला जाणीव आहे.